پمپهای استیل چند مرحله ای افقی

پمپهای استیل چند مرحله ای افقی

توضیحات تکمیلی | پمپهای استیل چند مرحله ای افقی


EDH

مشاهده

ECH

پمپ های افقی چند مرحله ای افقی آکوا استرانگ ECH کاربری مورد مصرف آبرسانی، فشار زیاد جهت تست لوله کشی آبیاری باغچه، آبیاری قطره ای، حوضچه های پرورش ماهی، مرغداری ها صنایع و معادن، آبرسانی یا تخلیه آب پسماند شهرک های مسکونی یا صنعتی، تهویه مطبوع مرکزی ( گرمایش / سرمایش ) پمپ الکترو موتور شفت : AISI304 سیم پیچ مسی حداکثر دمای مایعات : ºc 85 + محافظ حرارتی حداکثرارتفاع از سطح دریا : 1000m                کلاس عایق بندی: F سفارشی : +120ºc   ºc 20 -                 کلاس عایق بندی برقی : IPX44 حداکثر مکش :   8m     حداکثر دمای محیط : ºc 40 + حداکثر فشار ورودی : مطابق با حداکثر فشار محیط کار

مشاهده

ECHS

پمپ های افقی چند مرحله ای افقی آکوا استرانگ ECHS کاربری مورد مصرف آبرسانی، فشار زیاد جهت تست لوله کشی آبیاری باغچه، آبیاری قطره ای، حوضچه های پرورش ماهی، مرغداری ها صنایع و معادن، آبرسانی یا تخلیه آب پسماند شهرک های مسکونی یا صنعتی، تهویه مطبوع مرکزی ( گرمایش / سرمایش ) پمپ الکترو موتور شفت : AISI304 سیم پیچ مسی حداکثر دمای مایعات : ºc 85 + محافظ حرارتی حداکثرارتفاع از سطح دریا : 1000m                کلاس عایق بندی: F سفارشی : +120ºc   ºc 20 -                 کلاس عایق بندی برقی : IPX44 حداکثر مکش :   8m     حداکثر دمای محیط : ºc 40 + حداکثر فشار ورودی : مطابق با حداکثر فشار محیط کار

مشاهده