پمپهای استیل چند مرحله ای عمودی

پمپهای استیل چند مرحله ای عمودی

توضیحات تکمیلی | پمپهای استیل چند مرحله ای عمودی


EVP

پمپ های استیل چند مرحله ای آکوا استرانگ سری EVP کاربری مناسب مایعات با غلظت پایین، غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار، بدون ذرات معلق، آب آشامیدنی، فاضلاب ساختمان های مرتفع، تصفیه خانه ها و سیستم های آب رسانی، افزایش فشار در لوله های اصلی، تمیز کردن سیستم ها و تجهیزات صنعتی، ورودی مخازن حرارتی سیستم های تقطیر، استخرها، اسمز، صنایع غذایی و نوشیدنی شرایط کار و محیطی                                                              الکترو موتور دمای مایع: +50 ºc ~60 ºc الکترو موتور کاملا بسته سرعت انتقال : h 120- 0.7       پروانه خنک کن هوا میزان pH : 4-10 ولتاژ استاندارد : 1×220V     50Hz                                          3×380V حداکثر دمای محیط : +40 ºc       کلاس محافظ برقی: IPX4 حداکثر فشار : 15 bar     حداکثر ارتفاع از سطح دریا : 1000m

مشاهده

EVS

پمپ های استیل چند مرحله ای آکوا استرانگ سری EV S کاربری مناسب مایعات با غلظت پایین، غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار، بدون ذرات معلق، آب آشامیدنی، فاضلاب ساختمان های مرتفع، تصفیه خانه ها و سیستم های آب رسانی، افزایش فشار در لوله های اصلی، تمیز کردن سیستم ها و تجهیزات صنعتی، ورودی مخازن حرارتی سیستم های تقطیر، استخرها، اسمز، صنایع غذایی و نوشیدنی شرایط کار و محیطی                                                              الکترو موتور دمای مایع: -20 ºc - +120 ºc                      الکترو موتور کاملا بسته سرعت انتقال : h 120- 0.7       پروانه خنک کن هوا میزان pH : 4-10 ولتاژ استاندارد : 1×220V     50Hz                                          3×380V حداکثر دمای محیط : +40 ºc       کلاس محافظ برقی: IPX4 حداکثر فشار : 33 bar حداکثر ارتفاع از سطح دریا : 1000m

مشاهده

EVR

پمپ های استیل چند مرحله ای آکوا استرانگ سری EV R کاربری مناسب مایعات با غلظت پایین، غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار، بدون ذرات معلق، آب آشامیدنی، فاضلاب ساختمان های مرتفع، تصفیه خانه ها و سیستم های آبرسانی،افزایش فشار در لوله های اصلی، تمیز کردن سیستم ها و تجهیزات صنعتی، ورودی مخازن حرارتی سیستم های تقطیر، ستخرها، اسمز، صنایع غذایی و نوشیدنی شرایط کار و محیطی                                                              الکترو موتور دمای مایع: -20 ºc - +120 ºc                      الکترو موتور کاملا بسته سرعت انتقال : h 120- 0.7       پروانه خنک کن هوا میزان pH : 4-10 ولتاژ استاندارد : 1×220V     50Hz                                          3×380V حداکثر دمای محیط : +40 ºc       کلاس محافظ برقی: IPX4 حداکثر فشار : 33 bar     حداکثر ارتفاع از سطح دریا : 1000m

مشاهده