پمپ های سطحی

پمپ های سطحی

توضیحات تکمیلی | پمپ های سطحی


EKM

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری   EKM نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EQM

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EQM نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EKSm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EKSm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EHSm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EHSm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

ECm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    ECm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

ESm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    ESm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EGm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EGm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EHm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EHm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

ENm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    ENm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

ECSm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    ECSm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EJm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EJm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EJWm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EJWm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده

EDPm

پمپ های سطحی آکوا استرانگ سری    EDPm نوع پمپ: الکترو موتور * برای انتقال آب و مایعات غیر خورنده   * سیم پیچی مسی * پروانه برنجي   * محافظ حرارتی * مقاوم در مقابل زنگ زدن   * کلاس عایق بندی: F * حداکثر دمای مایعات  :  +40 ºc  * کلاس محافظ برقی:  IPX4 * حداکثر ارتفاع مکش:  +8m * حداکثر دمای محیط:  +40 ºc

مشاهده