موتور پمپ کیپور

موتور پمپ کیپور

موتور پمپ های کیپور برای کار در شرایط دشوار در محیطهای با حداقل امکانات طراحی و ساخته شده است