شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و متالوژی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و متالوژی

شرکت پارسیان پیشرو صنعت در تاریخ 31 تیرماه لغایت 3 مرداد ماه 1402 منتظر دیدار با شما بازدید کنندگان محترم میباشد


لودر 5 تن در نمایشگاه معدن و متالوژی
لودر ولوو در نمایشگاه معدن و متالوژی
لودر اینساین در نمایشگاه معدن
حضور نمایندگی ولوو در ایران در نمایشگاه
حضور نمایندگی بیل مکانیکی ولوو در ایران
لودر انساین در نمایشگاه معدن و متالوژی
لودر زرد ولوو در نمایشگاه معدن
نماینده بیل ولوو در نمایشگاه معدن
لودر 5 تن انساین در نمایشگاه معدن
تیم فروش نمایندگی ولوو و انساین در ایران
مذاکرات خرید لودر انساین
تیم فروش لودر اینساین در ایران
مذاکره خرید لودر 5 تن
بازدید از لودر انساین در نمایشگاه معدن
بازدید از لودر اینساین در نمایشگاه متالوژی
لودر انساین در فضای باز نمایشگاه معدن
غرفه نماینده لودر انساین در نمایشگاه معدن
لودر 5 تن در فضای باز نمایشگاه معدن
غرفه لودر ولوو در نمایشگاه معدن
غرفه دیزل ژنراتور ولوو در نمایشگاه معدن
غرفه لودر انساین در نمایشگاه معدن
لودر اینساین در فضای باز نمایشگاه معدن