کشتی - انواع موتور برای مصارف دریایی

انواع موتور برای مصارف دریایی -

کشتی

شناور با موتور ولوو