موتور رانش ۱ - انواع موتور برای مصارف دریایی

انواع موتور برای مصارف دریایی -

موتور رانش ۱

موتور رانش قدیمی ولوو