موتور رانش - انواع موتور برای مصارف دریایی

انواع موتور برای مصارف دریایی -

موتور رانش

موتور رانش بنزینی ولوو.