دیزل ژنراتور با موتور ولوو - موتور دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور

موتور  دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور -

دیزل ژنراتور با موتور ولوو

موتورهای دیزلی ولوو با دوام و با صرفه