کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

لیست کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ و ۱۱۰۰    در چین

موتور های پرکینز سری ۱۳۰۰ و ۱۶۰۰ و ۴۰۰۰    در انگلستان

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ جدید    در آمریکا

موتور های پرکینز سری  ۱۱۰۰    در برزیل

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰    در انگلستان

Source